18 Μαΐ 2010

Η διαδικτυακή πύλη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τέθηκε σε λειτουργία η Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη διεύθυνση http://www.env-edu.gr/ .
Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρεί σε ειδικό χώρο και να θέτει σε κοινή χρήση το παιδαγωγικό υλικό που έχει δημιουργήσει.
Επίσης διαθέτει πλούσιο πληροφοριακό υλικό, βάσεις δεδομένων, προτεινόμενη βιβλιογραφία, νομοθεσία και forum επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.